Skip to main content

Thoriqoh Dasuqiyah #2


Beliau adalah Syaikh Ibrahim bin Abd al-Aziz al-Dasuqi al-Quraisyi. Lahir di Dasuq, Mesir, 653 H/1255 M, wafat di Damaskus, Suriah, 696 H/1296 M (usia 43 tahun) (A'lamm al-Shufiyah, halaman 514-515). Ibu beliau bernama Fatimah binti Abu al-Fath al-Wasithi salah seorang waliyullah yang termasuk sahabat dari Syaikh Ahmad al-Rifa'i pendiri thoriqoh Rifa'iyah, salah seorang guru dari Abul Hasan al-Syadzili, (A'lam al-Shufiyah, halaman 514). Secara lengkap silsilah beliau adalah Ibrahim bin Abu al-Majd bin Quraisy bin Muhammad bin Abu al-Naja bin Zain al-Abidin bin Abd al-Khaliq bin Abu al-Qasim bin Ja'far al-Zaki bin Ali bin Muhammad al-Jawad bin Ali al-Ridha bin Musa al-Kazhim bin Imam Ja'far al-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali al-Zahid bin Ali Zain al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abu Thalib al-Qursyi al-Hasyimi, (al-Thabaqat al-Kubra, halaman 256). Konon, semenjak dalam buaian ibunya, beliau sudah berpuasa. Pada usia tujuh tahun sudah mampu melihat Lauh Mahfudz, bahkan beliau juga mampu mencapai Sidratul Muntaha, (al-Kawakib al-Durriyah fi Tarjami al-Sadat al-Shufiyah, juz 2, halaman 97). Dari kajian panjang tentang thoriqoh yang telah dipelajarinya itu, al-Dasuqi merumuskan thoriqoh tersendiri, yang mengajarkan dzikir, doa, dan hizib (sejenis wirid) yang dirangkainya sendiri. Ajaran inilah yang disebut Thoriqoh Dasuqiyah. Thoriqoh ini berkembang di Mesir dan pada abad ke-19 telah meluas ke Suriah, Hijaz, dan Hadhramaut.

Dari thoriqoh ini kemudian muncul sempalan, yaitu Syarnubiah dan Sa'idiyah Syarnubiyah. Dewasa ini Thoriqoh Dasuqiyah masih didapati di wilayah tersebut di atas dan masih mendapat banyak pengikut di Mesir.

Source: instagram.com/tamansufi.id

Comments