Skip to main content

Thoriqoh Malamatiyah #4


Malâmatiyah adalah nama tharîqah yang mulai berkembang pada pertengahan abad ke 3 H. di NaisAbûr kota Khurosan. Tharîqah ini juga dikenal dengan nama al-Qushâriyah) ٌ القصاري (atau al-Hamduniyah) ٌ الحمدوني (kedua nama ini dinisbatkan kepada Hamdun bin Ahmad bin Amarah al-Qashar (w. 271 H). Beliau yang menyebarkan tharîqah Malâmatiyah ini.
Nama lengkapnya adalah Abû Shâlih Hamdûn bin Ahmad bin Ammarah Al-Qushshâr Al-NaisAbûri, tidak diketahui tahun kelahirannya, beliau wafat tahun 271 H. di kebumikan di pemakaman al-Khairah dalam kitab Thabaqât al-Shûfiyah, hlm 109, dikebumikan pemakaman Khaidah dalam kitab al-Thabâqat al-Kubra, hlm. 121, Beliau terkenal sebagai ulama fikih Madzhab Sufyan bin Sa‟id al-Tsauri (77-161 H).

Source: instagram.com/tamansufi.id

Comments